Om Ecosustain

Ecosustain är ett konsultföretag som erbjuder värdeskapande tjänster och enkla metoder inom hållbar utveckling. Vi erbjuder den enkla vägen till ett effektivt ledningssystem inom; kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi erbjuder även yoga och coaching via Spira Yoga och Coaching och väver ihop ”Hållbart företagande” och ”Hållbar hälsa”, den hållbara organisationen och den hållbara chefen/medarbetaren.  

Vår affärsidé är att inspirera och vägleda våra kunder att göra kloka och hållbara val. Således skapas mervärde för organisationen och människan, vilket bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Varje kund är unik för oss och vi anpassar verktyg och process utifrån kundens behov och önskemål.

Vår inspiration

Vi inspireras och låter oss vägledas av Sveriges miljömål och de Globala målen för hållbar utveckling. Och vårt eget ledningssystem är diplomerat enligt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Härtill har vi ett nationellt engagemang genom aktivt styrelsearbete i föreningarna Svensk Kvalitetsbas och MIS Miljö- och hållbarhetsrevisorer i Sverige. Såklart värnar vi om naturen och djuren och är därför Nordens Ark fadder.
Läs mer här om du vill veta mer om Nordens Ark och hur du kan bidra!

Globala målen

Hållbar utveckling handlar om att skapa balans mellan ekonomisk tillväxt, social utveckling och hänsyn till miljön. De tre dimensionerna är beroende av varandra, men den ekologiska dimensionen sätter gränserna. Sveriges miljömål och de Globala målen för hållbar utveckling är vägledande i arbetet med hållbar utveckling. Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

» Att avskaffa extrem fattigdom
» Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen
» Att främja fred och rättvisa
» Att lösa klimatkrisen

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet. Fram till år 2030 ska ”Agenda 2030” leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. Egentligen finns det 17 Globala mål, läs här om du vill veta mer om målen och hur du kan bidra! 

Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de Globala målen och beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till, läs här om du vill veta mer om målen och hur du kan bidra!

Vi är allt fler som tar ställning för en hållbar utveckling och väger in dessa frågor vid vardagliga beslut. Medvetenheten och efterfrågan av tjänster för en hållbar utveckling ökar. Genom att införa eller lyfta ert hållbarhetsarbete tar ni inte bara ansvar för en hållbar utveckling – ni är med på resan mot de globala hållbarhetsmålen.

Svensk Miljöbas & Svensk Kvalitetsbas

Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas är ideella föreningar som förvaltar, utvecklar och kvalitetssäkrar de nationella standarderna för Miljö- och Kvalitetsdiplomering för organisationer och event. Utfärdare och dess metoder samt revisorer godkänns av föreningarna. Just Svensk Miljöbas grundades genom flera års samarbeten mellan städer, kommuner och organisationer med stort miljöansvar. Idag består föreningen av medlemmar både från den privata och offentliga sektorn. Svensk Miljöbas syfte är att verka för hållbar utveckling och minskad miljöbelastning. Svensk kvalitetsbas startades för att möta små och medelstora verksamheters behov av ett kvalitetssäkrat ledningssystem som skapar förutsättningar för; ökad kundnöjdhet och tydlig intern struktur, minskade risker och tillvaratagande av möjligheter samt bidragande till den strategiska inriktningen. Vi har godkända revisorer och utfärdare av diplom. 

MIS

MIS står för Miljö- och hållbarhetsrevisorer i Sverige och är en ideell förening med mål om att verka för en kompetent och ändamålsenlig revision mot i första hand miljöområdet men också mot andra perspektiv inom hållbarhet som socialt ansvarstagande, kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö. Vi är godkända MIS-revisorer.

I dagens samhälle och den värld vi lever i finns en stor enighet om att vi alla behöver vara delaktiga och skapa en mer hållbar framtid. Jag tror att alla små steg varje dag gör skillnad, både det man gör på arbetet och privat har betydelse för miljön och allas vår gemensamma framtid! Alla kan bidra till en hållbar värld!

Vi erbjuder den enkla vägen till ett effektivt ledningssystem inom miljö-, kvalitet och arbetsmiljö enligt standarderna ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001 och FR2000 samt Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Vi genomför certifieringsrevisioner åt ett av Sveriges certifieringsorgan och erbjuder ett helhetskoncept för Miljö- och kvalitetsdiplomering med värdeskapande och enkla metoder för små och medelstora verksamheter. Metoderna är godkända av Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas och förutom att vi utfärdar diplom, är vi också godkända revisorer och genomför utbildningar under resans gång. Till detta erbjuder vi också Miljödiplomering av event.