Ledningssystem

Att utveckla och införa ett ledningssystem i en organisation kan vara både roligt och omvälvande. Syftet är att genom små steg identifiera och arbeta med att minska miljöpåverkan, kvalitetssäkra produkter/tjänster och kundnöjdhet samt trygga arbetsmiljön. Som ett kvitto erhålls ett certifikat från ett certifieringsorgan eller diplom från godkänd utfärdare, vilket visar engagemanget för omvärlden. Certifikatmärken och logotyper kan användas i er marknadsföring och vid upphandling. Vi vägleder er i den riktning ni önskar vid införande och utveckling av ert ledningssystem, anpassat utifrån era behov i organisationen eller ert event. Vi arbetar med enkelhet och effektiva processer. Vi vägleder och utvecklar ledningssystem enligt standarderna:

» ISO 9001
» ISO 14001
» ISO 45001
» FR2000
» Svensk Miljöbas
» Svensk Kvalitetsbas

Miljö- och kvalitetsdiplomering

Vill ni diplomera ert ledningssystem? Miljödiplomering och Kvalitetsdiplomering vänder sig till små och medelstora organisationer.

Vi erbjuder ett helhetskoncept för Miljö- och kvalitetsdiplomering med enkla och värdeskapande metoder godkända av Svensk Miljöbas och Svensk Kvalitetsbas. Våra metoder kännetecknas av enkelhet och affärsnytta med miljövinst och kan med fördel integreras med varandra.

Miljödiplomering av event

Arrangerar ni event såsom kundtillställningar, sportevenemang, festivaler etc och vill få det Miljödiplomerat? Vi erbjuder Miljödiplomering av event genom Svensk Miljöbas. Metodiken är under utveckling men process och syfte ser ut på ungefär samma sätt som för verksamhetsdiplomering, bara det att vi anpassar oss efter eventets behov.

Certifiering

Vill ni höja miljöprestandan? Säkerställa att ni möter kundernas krav? Trygga en trivsam och säker arbetsplats?

Ledningssystem enligt ISO och FR2000 syftar till att systematisera och fokusera på rätt saker samt ständigt förbättra prestandan inom miljö-, kvalitet- och arbetsmiljö/brandskydd och säkerhet.

Vi erbjuder stöd vid uppbyggnad eller utveckling av ledningssystem inom miljö-, kvalitet och arbetsmiljö enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och FR2000 och vi genomför certifieringsrevisioner åt ett av Sveriges certifieringsorgan.  

För oss är varje kund unik och vi anpassar verktyg och process utifrån era behov och önskemål. Kompetensutveckling är ett viktigt moment i processen. Efter grundläggande miljöutbildning och fortbildning inom ledningssystem vill vi att ni ska känna er inspirerade och motiverade till att fortsätta utveckla verksamheten framåt. Vårt gemensamma mål är att effektivisera verksamheten, öka lönsamhet och kundnöjdhet samt minska miljöpåverkan.

Tillsammans skapar vi en röd tråd i ert ledningssystem med koppling till kärnverksamheten. Skapar en tydlig intern struktur och systematik samt förutsättningar för ett ständigt förbättringsarbete. Vi identifierar den betydande miljöpåverkan, risker och möjligheter som styr aktiviteter och formuleringar av mål för det fortsatta arbetet.

Genom att ha ett certifierat eller diplomerat ledningssystem ökar ni medvetenhet om omvärlden, kännedomen om era intressenters behov och krav, identifierar potentiella risker och möjligheter men framför allt tar ni ställning och satsar på er hållbara utveckling.