Miljö- och kvalitetsledning

Miljö- och kvalitetsledning

Att införa eller utveckla miljö- och kvalitetsanpassningar i en organisation kan vara både roligt och omvälvande. Syftet är att genom små steg identifiera och arbeta med att minska miljöpåverkan och kvalitetssäkra produkter/tjänster. Som ett kvitto erhålls diplom från godkänd utfärdare av Svensk Miljöbas eller Svensk Kvalitetsbas eller certifikat från ett certifieringsorgan, vilket visar engagemanget för omvärlden och logotyper kan även användas i marknadsföringen. Vi vägleder er i den riktning ni önskar vid införande och utveckling av ledningssystem anpassade utifrån era behov.

Processen är uppdelad i olika steg där vi arbetar tillsammans mot målet att er verksamhet ska bli diplomerade eller certifierad. För oss är varje kund unik och vi anpassar därför utifrån era behov och önskemål. Kompetensutveckling är ett viktigt moment i processen. Efter grundläggande miljöutbildning och fortbildning inom ledningssystem vill vi att ni ska känna er inspirerade och motiverade till att fortsätta utveckla verksamheten framåt.

Miljö- och kvalitetsledning

Metod

Metodiken är att systematiskt arbeta med ständig förbättring genom att; planera, genomföra, utvärdera och förbättra miljö- och kvalitetsarbetet, i en kontinuerlig förbättringssnurra. Möjligheter och risker identifieras och styr formulering av mål och prioriterade insatser, som kopplas till kärnverksamheten. Detta bidrar till den strategiska inriktningen. Resultat följs upp från extern revisor oftast årligen. Investering i ett ledningssystem (diplomering/certifiering) ger goda förutsättningar för en långsiktig hållbar och effektiv verksamhet med nöjda kunder. Bidragande till globala målen ….

Miljödiplomering

Ecosustain är utfärdare av miljödiplom och erbjuder ett helhetskoncept för miljödiplomering och en värdeskapande metod godkänd av Svensk Miljöbas. Ecosustain-metoden kännetecknas av enkelhet och affärsnytta med miljövinst och kan med fördel integreras med kvalitetsdiplomering.

Vi identifierar den betydande miljöpåverkan som styr företagets aktiviteter och formuleringar av mål för det fortsatta arbetet. Tillsammans skapar vi en röd tråd i ert miljöarbete med koppling till kärnverksamheten. Genom att ha ett Miljödiplomerat ledningssystem ökar ni bland annat medvetenhet om omvärlden, kännedomen om era intressenter, ni identifierar potentiella risker och möjligheter men framförallt tar ni ställning och satsar på er hållbara utveckling.

Kvalitetsdiplomering

Ecosustain är utfärdare av kvalitetsdiplom och erbjuder ett helhetskoncept för kvalitetsdiplomering och en värdeskapande metod godkänd av Svensk Kvalitetsbas. Ecosustain-metoden kännetecknas av enkelhet och affärsnytta med miljövinst och kan med fördel integreras med miljödiplomering.

Syftet med kvalitetsdiplomering är att erbjuda små och medelstora verksamheter ett kvalitetssäkrat ledningssystem där kunden är i fokus. Vårt gemensamma mål är att öka verksamhetens kundnöjdhet, få en tydlig intern struktur, minska de risker som finns samt ta till vara på möjligheter. Enkelt beskrivet kan man säga att kvalitet är ett mått på en produkts eller tjänsts förmåga att uppfylla kundens förväntningar avseende levereras i rätt tid, till rätt kostnad och med rätt funktioner.

Eventdiplomering

Arrangerar ni event såsom t ex kundtillställningar, sportevenemang, festivaler etc och vill få det Miljödiplomerat? Vi på Ecosustain erbjuder Eventdiplomering genom Svensk Miljöbas. Metodiken är under utveckling men process och syfte ser ut på ungefär samma sätt som för verksamhetsdiplomering, bara det att vi anpassar oss efter eventets behov.

Certifiering ISO 14001

Vill ni minska er miljöpåverkan? ISO 14001 är en internationell standard för miljöledning med syfte att ständigt förbättra en verksamhets miljöprestanda. Syftet är att skydda miljön och att reagera på förändringar i omgivningen.

Det innebär att vi hjälper er att införa ett tydligt och strukturerat arbetssätt för att följa de lagar och regler som finns inom er bransch. Detta gör vi bland annat genom att;

 • Identifiera vilka krav och förväntningar som finns på er verksamhet
 • Identifiera vilka krav och förväntningar som finns på verksamheten
 • Bryta ner sin strategi från ord till handling ut i hela verksamheten
 • Säkerställa efterlevnad av miljölagar och andra krav
 • Undersöka verksamhetens miljöpåverkan och miljörisker och initiera åtgärder
 • Införa kontroll och styrning där så är motiverat
 • Mäta, analysera och förbättra verksamhetens miljöprestanda
 • Verksamheter som arbetar i enlighet med ISO 14001 kan välja att certifiera sig mot standarden och erhålla ett certifikat, vilket är ett internationellt värdebevis på att man arbetar systematiskt med att följa lagar och regler och minska miljöpåverkan från sin verksamhet, produkter och tjänster.

Certifiering ISO 9001

Vill ni säkerställa att ni möter kundens krav? ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledning med syfte att.

Detta betyder att vi hjälper er ledningssystem genom att kvalitetssäkra och strukturera er verksamhet med fokus på nöjda kunder. Detta gör vi bland annat genom att;

 • Bryta ner sin strategi från ord till handling ut i hela verksamheten
 • Kartlägga, styra och utveckla verksamhetens processer
 • Undersöka verksamhetens risker och initiera åtgärder
 • Införa kontroll och styrning där så är motiverat
 • Mäta, analysera och förbättra verksamhetens prestanda